INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ........  następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 
DANE ADMINISTRATORA 
Zakład Optyki Okularowej mgr inż. Teresa Kozińska, ul. Padlewskiego 11, Płock tel. 24 264 22 31 
 
CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
 
Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów, pracowników, zleceniobiorców i wykonawców w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego, realizacji umów o pracę, zlecenia lub o dzieło. Przetwarzanie danych osób korzystających z zaopatrzenia w wyroby medyczne następuje w celu:
- zawarcia i wykonania umowy na okulary lub soczewki kontaktowe
- pomiaru refrakcji
- kontaktowania się w związku z wykonywaniem umowy
- wykonania obowiązków prawnych (np., raportowanie do NFZ, wystawiania i przechowywania faktur itp.)
Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane w postaci papierowej i/lub elektronicznej. 
 
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 
Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez Administratora z osobami, których dane dotyczą. 
Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych. 
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe.  Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.
Podanie danych przez osoby korzystające z zaopatrzenia w wyroby medyczne jest obowiązkiem prawnym a konsekwencje ich niepodania jest odmową udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 
Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być przekazywane pracownikom Administratora oraz mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą Administratora w zakresie informatyki, księgowości, kadr, zarządzania i doradztwa prawnego. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. 
 
OKRES PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE
 
Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w przypadku gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody do czasu odwołania przez dysponenta danych osobowych, zgody na ich przetwarzanie. 
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, 
 
UPRAWNIENIA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: 
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH I PROFILOWANIU
 
Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.